Informace z knihovny

Informace z knihovny pro publikační činnost SÚRO

aktualizace 2023/12

Stručný soupis informací pro publikační činnost pracovníků SÚRO. V případě otázek, připomínek (nebo zjištění metrik dalších časopisů, které nejsou na seznamu) prosím kontaktujte knihovnu SÚRO: hana.strakova@suro.cz

Bibliometrie – stručné vysvětlení

  • zkoumá kvantitativně publikace a analyzuje jejich dopad
  • pomáhá hodnotit a měřit vědecký dopad vědce a jeho pracoviště
  • pomáhá autorům v určení vhodného zdroje pro publikování výsledků jejich práce
  • využívá metod citačních analýz

Metriky pro hodnocení časopisů – databáze Web of Science

V současné době je nejdůležitější metrikou Article Influence Score (AIS).

Impact Factor (IF)

Eigenfactor

Article Infuence Score (AIS)

Význam AIS v hodnocení výzkumných organizací – Metodika 2017+

AIS je základním bibliometrickým ukazatelem použitým pro hodnocení výzkumných organizací a hodnocení programů účelové podpory výzkumu, vývoje a inovací dle aktuální Metodiky 2017+.

Na základě výše AIS se časopisy dělí do kvalitativních pásem:

  • I. decil (10 % „nejlepších“ časopisů v oboru)
  • I. kvartil (Q1, 25 % „nejlepších“)
  • II. kvartil (Q2, 25% – 50% „nejlepších“)
  • III. kvartil (Q3, 25% – 50% „nejhorších“)
  • IV. kvartil (Q4, 25 % „nejhorších“)

Hodnotu AIS a zařazení do jednotlivých pásem pro libovolný časopis (ne jen ekonomický) lze dohledat v databázi publikační činnosti VŠE.

Pásma jsou vytvářena vždy pro každý obor zvlášť. Pokud je časopis ve Web of Science zařazen do více oborů (zařazení se vztahuje se k časopisu, nikoliv k oboru článku), započítává se v bibliometrické zprávě v souhrnném profilu výzkumných organizací lepší umístění.
V hodnocení výzkumných organizací se počítá zařazení do kategorie v roce, ve kterém článek vyjde.

Je možné, že časopis, který má relativně nízké AIS bude řazen do vyššího kvartilu. To nastává v situaci, kdy je daný obor (kategorie Web of Science) tvořena časopisy převážně s nízkým AIS.

Popis k veličinám v rozšířené tabulce:

Rozšířená tabulka níže obsahuje odkaz na stránku s informacemi pro autory a odkaz na podrobnější informace o zaměření. Také obsahuje kvartily a AIS k roku 2019 pro možné sledování trendu.

U multioborových časopisů jsou v rozšířené tabulce pro úplnou informaci uvedeny všechny kvartily, kde se časopis umístil v rámci svých oborů (v bibliometrické zprávě za VO jsou hodnoceny výskyty časopisů ve kvartilech i podle jednotlivých oborů, nejen souhrnně).

Pro menší typ organizace se v bibliografické analýze používá pouze oborová struktura dle OECD: Fields of Research and Development (FORD) – převádí se z kategorií Web of Science (v tabulce označeno WoS) podle platného převodníku.

V některých případech se kategorie podle WoS a FORD mohou lišit (někdy vychází lépe WoS, někdy FORD). Proto jsou uvedeny kvartily podle WoS Categories i podle FORD (sloupec kvartil AIS 2020 WoS/FORD a AIS 2019 WoS/FORD). Například při rozhodování mezi dvěma časopisy, kde publikovat, může i toto být vodítkem.

Odpověď Rady vlády pro výzkum, vývoj a inovace (RVVI) na často kladený dotaz, proč je v bibliometrické analýze použit ukazatel AIS:

Graf AIS 2022 vs. IF 2022 pro časopisy RO (najeďte myší nebo klepněte prstem na body pro identifikaci časopisu).

Doplňková bibliometrická analýza – databáze Scopus

Používá metriku Scimago Journal Rank. Scopus analýza je pouze doplňková, využitelná zejména pro sociální a humanitní obory.

Publikace v časopisech mimo databázi Web of Science (např. české časopisy)

Publikovat dle Metodiky 2017+ je možné i v ostatních recenzovaných odborných periodicích, které nejsou obsažené v databázích Web of Science nebo Scopus (z českých např. Jaderná energie, Bezpečnostní teorie a praxe, časopis 112 aj.). Seznam recenzovaných neimpaktovaných periodik se již nepoužívá.

Rozhodující je, zda recenzovaný odborný článek splňuje obecné požadavky na tento druh výsledku (viz str. 2, dokument Definice druhů výsledků) a prošel řádně procesem recenzního řízení. Musí mít také alespoň 2 strany textu, přičemž platí, že do rozsahu stran se nezapočítávají fotografie, grafy, mapové přílohy, obrázky, tabulky a reklamy. Tyto časopisy do bibliometrického hodnocení nevstupují.

Pozor na predátorské praktiky rozšířené mezi vydavateli. Pokud ve zvoleném neimpaktovaném časopisu budete publikovat poprvé, pečlivě si časopis prověřte prostřednictvím knihovny nebo stránky Vím, kde publikuji. Můžete si také prohlédnout Beallův seznam potencionálních predátorských vydavatelů.

Stručný seznam časopisů pro radiační ochranu s metrikami 2022

Tabulka je řazena dle kvartilů a následně dle hodnoty AIS 2022. Při výběru časopisu pro publikaci ale hraje stěžejní roli zařazení do kvartilu. U víceoborových časopisů je v tabulce uvedeno pouze nejlepší zařazení do kvartilu AIS (vybrán kvartil AIS dle kategorie WoS pro nejlépe vycházející obor) – to odpovídá souhrnnému hodnocení časopisu. QNA značí, že kvartil není přidělen. Tabulku můžete filtrovat pomocí vyhledávacího políčka vpravo nad tabulkou nebo pro konkrétní sloupce pomocí vyhledávacího políčka nad sloupcem.

Určitou roli hraje při hodnocení časopisu i dílčí (ne souhrnné) hodnocení časopisu, kde se hodnotí i dle umístění časopisu pro jednotlivé obory samostatně. Kvartil pro obory samostatně a další informace jsou v rozšířené tabulce níže.

Rozšířená tabulka časopisů pro radiační ochranu s metrikami 2020 – 2022

Tabulku můžete filtrovat pomocí vyhledávacího políčka vpravo nad tabulkou nebo pro konkrétní sloupce pomocí vyhledávacího políčka nad sloupcem. Tabulka je řazena dle hodnot AIS 2022. V tabulce je uvedeno zařazení do kvartilů v případě multioborových časopisů.

Chybějící kvartil nebo AIS u některých časopisů pro rok 2022 znamená, že v roce 2022 neměly ještě AIS přiděleno.